ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA UKS „RUCH” CHORZÓW

29 kwi 2024 | 16:12

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „RUCH” Chorzów uprzejmie zawiadamia o zwołaniu sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia, które odbędzie się 20 maja 2024 roku, o godz. 16.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 21, przy ul. Wolności 133 w Chorzowie.

Porządek obrad Walnego Zebrania przewiduje:

1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego obrad oraz protokolanta.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i przyjęcie porządku obrad.

3. Przedstawienie przez Zarząd obecnej sytuacji Klubu.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań władz Klubu za rok 2023 (Zarządu i Komisji Rewizyjnej).

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium władzom Klubu z wykonywania obowiązków w roku 2023.

8. Przedstawienia kandydatur do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.

9. Powołanie nowego prezesa zarządu Stowarzyszenia w drodze uchwały.

10. Powołanie członków zarządu Stowarzyszenia w drodze uchwał.

11. Powołanie nowej Komisji Rewizyjnej w drodze uchwały.

12. Dyskusja i wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

Korzystając z okazji Zarząd uprzejmie przypomina o konieczności regularnego uiszczania składek członkowskich.

W Zgromadzeniu mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia, którzy nie posiadają zaległości w uiszczeniu składek.

Ze względu na konieczność doboru odpowiedniej Sali, prosimy o potwierdzenie obecności drogą mailową na adres uks.ruchchorzow@interia.pl lub telefonicznie kierownikowi klubu (tel. 502 051 291).

 

                                                                                                          Zarząd Klubu.