WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 31 MAJA

15 maj 2023 | 15:34

 

   

ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU  SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
UKS „RUCH” CHORZÓW.

 

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „RUCH” Chorzów uprzejmie zawiadamia o zwołaniu sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia, które odbędzie się 31 maja 2023 roku o godz. 16.00 w siedzibie Klubu przy ul. Wolności 139 w Chorzowie.

  • Porządek obrad Walnego Zebrania przewiduje:
  • Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego obrad oraz protokolanta.
  • Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i przyjęcie porządku obrad.
  • Przedstawienie przez Zarząd obecnej sytuacji Klubu.
  • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań władz Klubu za rok 2022 (Zarządu i Komisji Rewizyjnej).
  • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową.
  • Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.
  • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium władzom Klubu z wykonywania obowiązków w roku 2022.
  • Dyskusja i wolne wnioski.
  • Zamknięcie obrad.

Korzystając z okazji Zarząd uprzejmie przypomina o konieczności regularnego uiszczania składek członkowskich.

Ze względu na konieczność doboru odpowiedniej sali prosimy o potwierdzenie obecności drogą mailową na adres uks.ruchchorzow@interia.pl  lub telefoniczną na numer kierownika klubu 502 051 291.

Zarząd
Uczniowskiego Klubu Sportowego
"RUCH"
Chorzów