uczniowski klub sportowy ruch chorzów

dokumenty

REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „RUCH” CHORZÓW

§ 1 Zasady ogólne

 1. Zawodnikiem Uczniowskiego Klubu Sportowego Ruch Chorzów (zwanym dalej UKS Ruch Chorzów lub Klubem) może zostać dziecko, które ukończyło czwarty rok życia. 
 2. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Klub zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Zajęcia można rozpocząć po wypełnieniu i podpisaniu przez zawodnika oraz rodziców/opiekunów prawnych Deklaracji Członkowskiej UKS Ruch Chorzów.
 4. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole i Klubie. Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia  należy zgłaszać osobiście trenerowi lub w obecności zespołu.
 5. Zawodnicy Klubu mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów (w tym e-papierosów), spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków, środków odurzających (np. tzw. dopalaczy) oraz środków dopingujących.
 6. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze w grupach naborowych U5 - U10 mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
 7. Zajęcia w grupach U11 - U18 mają charakter zajęć lekcyjnych, w związku z czym rodzice lub prawni opiekunowie wyrażają zgodę na samodzielne przemieszczanie się dziecka do i ze szkoły na miejsce treningu, zbiórki przed meczem, turniejem itp.
 8. Klub zastrzega sobie prawo do przeprowadzania selekcji na każdym etapie szkolenia zawodników.
 

§ 2 Prawa i obowiązki zawodnika UKS Ruch Chorzów

 1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie (drużyny ligowe U10 - U19) lub zgodę rodziców/opiekunów prawnych (grupy naborowe U5-U10), którą należy przekazać wyznaczonemu trenerowi lub w sekretariacie Klubu.
 2. Zawodnik UKS Ruch Chorzów zobowiązany jest do:
  1. godnego reprezentowania barw klubowych zarówno w trakcie treningów, meczów, jak
   i w życiu codziennym;
  2. trenowania w odpowiednim stroju treningowym, którego obowiązkowym elementem są ochraniacze na kości goleni oraz używania odpowiedniego do nawierzchni obuwia sportowego,
  3. pomagania trenerowi w przygotowaniu i zakończeniu zajęć treningowych, meczów oraz wyjazdów klubowych, poprzez pomoc w przenoszeniu sprzętu sportowego, napojów itp.
  4. wykonywania tylko i wyłącznie poleceń trenera prowadzącego zajęcia (mecz lub zawody), stosowania się do decyzji sędziów prowadzących zawody oraz ograniczenia kontaktów w trakcie zajęć lub zawodów z publicznością w tym rodzicami lub opiekunami,
  5. sumiennego i zdyscyplinowanego uczestnictwa w zajęciach, treningach i zawodach sportowych,
  6. bezzwłocznego zgłaszania trenerowi wszelkich dolegliwości zdrowotnych, doznanych urazów, a także stosowanych leków i medykamentów,
  7. spożywania podczas treningów i meczów piłkarskich jedynie wody niegazowanej,
  8. doskonalenia we własnym zakresie w czasie wolnym elementów piłkarskich poznanych na treningu, prowadzenia zdrowego i aktywnego tryb życia oraz konsultowania z trenerem ich zakresu,
  9. szanowania powierzonego przez Klub sprzętu treningowego i meczowego, który po zakończeniu uczestnictwa w Klubie albo roku szkoleniowego zawodnik ma obowiązek zwrócić trenerowi w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie wynikające z prawidłowego używania.
 
 1. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty, rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do zwrócenia kosztów nabycia zniszczonego lub utraconego sprzętu. Zawodnik pełnoletni odpowiada za sprzęt osobiście.
 2. Podstawą do gry zawodnika w meczach lub turniejach jest regularna oraz punktualna obecność, dobre wyniki w nauce (dotyczy uczniów), a także wysoki stopień zaangażowanie na treningach oraz aktualne badania lekarskie i brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich. Decyzja o wyborze kadry meczowej należy wyłącznie do trenera prowadzącego.
 3. W trakcie trwania rozgrywek ligowych zawodnikom występującym w tych rozgrywkach zabrania się udziału w zgrupowaniach, turniejach, meczach komercyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody trenera lub dyrektora Klubu.
 4. Podczas przerwy wakacyjnej w sierpniu zawodnik zobowiązany jest do uczestniczenia w treningach, obozach przygotowawczych oraz rozgrywanych meczach, zarówno ligowych, jak i towarzyskich.
 

§ 3 Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów prawnych zawodnika UKS Ruch Chorzów

 1. Rodzice/opiekunowie prawni zawodnika obowiązani są powstrzymywać się od kontaktu z zawodnikiem podczas trwania zajęć treningowych i zawodów, gdyż wpływa to negatywnie zarówno na koncentrację i dyscyplinę uczestników zajęć oraz ich bezpieczeństwo.
 2. Podczas trwania meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody, albo w miejscach wskazanych przez organizatora.
 3. Rodzice/opiekunowie (zaproszeni przez nich goście) w czasie meczów winni przestrzegać regulaminu danego obiektu, zachowywać się i dopingować kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziów lub prowadzących zawody oraz okazywać szacunek innym uczestnikom wydarzenia, w tym drużynie przeciwnej.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do terminowego opłacania składek członkowskich,
  do 25-go dnia każdego miesiąca. Składka członkowska jest wkładem w działalność i rozwój Klubu.
  Wysokość i sposób opłacania składek członkowskich określa Zarząd UKS Ruch Chorzów w formie uchwały.
 5. W przypadku zalegania z zapłatą składki członkowskiej za okres co najmniej dwóch miesięcy, dyrektor Klubu może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika, aż do momentu uregulowania zaległości, informując w tym zarząd Klubu. W przypadku braku zapłaty w dodatkowo wyznaczonym terminie sprawa kierowana jest pod obrady Zarządu.
 6. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do pokrywania kosztów wyjazdu zawodnika na organizowane przez Klub obozy letnie i ew. zimowe.
 7. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są powiadamiać trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu, chyba że informacja jest przekazana za pośrednictwem Librus.
 8. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach grup U5 - U10, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Klub pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko nie będzie brało już udziału w zajęciach.
 9. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do niepodważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami, uwagami, zastrzeżeniami lub wątpliwościami należy zgłaszać się indywidualnie do trenera prowadzącego lub dyrektora Klubu.
 

§ 4 Zasady karania i nagradzania. Rodzaje kar dyscyplinarnych.

 1. W przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia przez zawodnika któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu, trener prowadzący, w porozumieniu z dyrektorem Klubu, może nałożyć na zawodnika karę dyscyplinarną.
 2. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika UKS Ruch Chorzów są:
  1. upomnienie,
  2. nagana,
  3. kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 5 meczów,
  4. dyskwalifikacja czasowa – do 6 miesięcy,
  5. skierowanie wniosku do zarządu o wykluczenie z członkostwa w UKS Ruch Chorzów.
 3. W przypadku uzyskiwania przez zawodnika niezadawalających wyników w szkole lub nagannego zachowania, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika, aż do momentu poprawienia wyników nauczania. Decyzje podejmuje dyrektor Klubu w porozumieniu z wychowawcą klasy.
 4. Uporczywe nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów Regulaminu może być podstawą do wykluczenia zawodnika z Klubu. Decyzję podejmuje zarząd Klubu zgodnie ze statutem.
 5. W przypadku sumiennego wykonywania przez zawodnika zadań lub ponadprzeciętnego zaangażowania       w treningi lub zawody albo osiągnięć sportowych, zawodnikowi mogą być przyznane nagrody indywidulane na wniosek trenera albo dyrektora Klubu, w miarę posiadanych przez Klub możliwości. Decyzję o rodzaju nagrody podejmuje dyrektor Klubu.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. UKS Ruch Chorzów zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, z zachowaniem miesięcznego okresu uprzedzenia, powiadamiając o tym członków Klubu, rodziców/opiekunów zawodników na stronie internetowej Klubu.
 2. Raz na pół roku, podczas zebrania w szkole, do której uczęszcza zawodnik, na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego, trener prowadzący przedstawia informacje na temat indywidualnych możliwości i potencjału zawodnika.
 3. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy Regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener prowadzący w porozumieniu z dyrektorem Klubu. 
 4. Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Klubu z dnia 16 października 2018 roku i wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 r. Zmiany Regulaminu wymagają tego samego trybu.
                         

Zarząd UKS Ruch Chorzów