REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO "RUCH" CHORZÓW


§ 1 Zasady ogólne

1. Zawodnikiem Uczniowskiego Klubu Sportowego Ruch Chorzów może zostać dziecko, które ukończyło czwarty rok życia.

2. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Zajęcia można rozpocząć po wypełnieniu i podpisaniu przez zawodnika oraz rodzica/opiekuna prawnego Deklaracji Członkowskiej Uczniowskiego Klubu Sprtowego Ruch Chorzów.

4. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.

5. Zawodnicy UKS-u mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów (w tym e-papierosów), spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek, jak np. dopalacze.

6. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze w grupach naborowych U5 - U10 mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.

7. Zajęcia w grupach U11 - U18 mają charakter zajęć lekcyjnych, w związku z czym rodzice lub prawni opiekunowie wyrażają zgodę na samodzielne przemieszczanie się dziecka do i ze szkoły na miejsce treningu, zbiórki przed meczem, turniejem itp., a także po ich zakończeniu.

8. Uczniowski Klub Sportowy "RUCH" Chorzów, zastrzega sobie prawo do przeprowadzania selekcji na każdym etapie szkolenia zawodników.
 

§ 2 Prawa i obowiązki zawodnika Uczniowskiego Klubu Sportowego "RUCH" Chorzów

1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie (drużyny ligowe U10 - U19) lub zgodę rodziców/opiekunów (grupy naborowe U5-U10), którą należy oddać trenerowi lub Koordynatorowi UKS-u.

2. Zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego Ruch Chorzów zobowiązuje się:
-godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningów, meczów, jak i w życiu codziennym,
-trenować w odpowiednim stroju treningowym, którego obowiązkowym elementem są ochraniacze na kości goleni.
-na trening przynosić odpowiednie obuwie - korki oraz buty halowe, przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,
-wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,
-być sumiennym i zdyscyplinowanym,
-w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,
-wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,
-podczas treningów i meczów piłkarskich spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną i nie kontaktować się z rodzicami/opiekunami,
-w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,
- prowadzić zdrowy i aktywny tryb życia,
-sprzęt treningowy, który zawodnik otrzymuje, jest własnością klubu i musi być szanowany. Po zakończeniu gry zawodnika w klubie, sprzęt należy zwrócić trenerowi - z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic/opiekun poniósł całkowity koszt zakupu.
-Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.
-Podstawą do gry zawodnika w meczach lub turniejach jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach. Decyzja o wyborze kadry meczowej należy do trenera prowadzącego.
-W trakcie trwania rozgrywek ligowych zawodnikom występującym w tych rozgrywkach zabrania się udziału w zgrupowaniach, turniejach, meczach komercyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody trenera oraz Koordynatora UKS-u
-W miesiącu sierpniu zawodnik zobowiązany jest do uczestniczenia w treningach, obozach przygotowawczych oraz rozgrywanych meczach, zarówno ligowych, jak i towarzyskich.
 

§ 3 Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika Uczniowskiego Klubu Sportowego "Ruch" Chorzów

1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich koncentrację.

2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.

3. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i wykazać szacunek dla drużyny przeciwnej.

4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek członkowskich do 25-go dnia każdego miesiąca.


 

5. W przypadku zalegania z zapłatą składki członkowskiej za okres co najmniej dwóch miesięcy, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika, aż do momentu uregulowania zaległości.

6. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do pokrywania kosztów wyjazdu swojego dziecka na obóz letni oraz obóz zimowy.

7. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu.

8. W przypadku rezygnacji rodzic jest zobowiązany powiadomić klub o rezygnacji pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej do 25 -go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc.

​​9. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do niepodważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub Koordynatora UKS-u
 

§ 4 Rodzaje kar dyscyplinarnych. Zasady karania.

W przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia przez zawodnika któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu, trener prowadzący w porozumieniu z Koordynatorem UKS-u, może nałożyć na zawodnika karę dyscyplinarną.
Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika Uczniowskiego Klubu Sportowego Ruch Chorzów są:
- upomnienie,
- nagana,
- kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 5 meczów,
- dyskwalifikacja czasowa – do 6 miesięcy,
- usunięcie z klubu.
W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej lub nagannego zachowania, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.
Uporczywe nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów Regulaminu może być podstawą do wydalenia z klubu.


 REGULAMIN OBOZÓW PIŁKARSKICH


Każdy Uczestnik obozu ma prawo do:

1. Pełnego wykorzystania programu obozu.
2. Korzystania z urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku oraz na boiskach, wyłącznie za wiedzą i zgodą oraz pod nadzorem trenerów.
3. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry oraz kierownictwa obozu.
4. Poszanowania swoich poglądów i przekonań.
5. Kontaktowania się z rodzicami w tym telefonowania i sms-owania, (poza czasem treningów, zajęć oraz do godz. 21:00)
6. Przyjmowania gości podczas obozu tylko w uzgodnieniu z kadrą obozu.
7. Opieki medycznej w przypadku choroby lub kontuzji.

 

Każdy Uczestnik obozu ma obowiązek:

1. Zabrania ze sobą legitymacji szkolnej.
2. Zabrania ze sobą oryginałów dokumentów: Karta zgłoszenia uczestnika
3. Przestrzegania harmonogramu dnia (wszystkich jego punktów: terminów zbiórek, czasu posiłków, treningów oraz ciszy nocnej).
4. Zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania.
5. Czynnego udziału w zajęciach a w przypadku niemożności wzięcia udziału w zajęciach zgłoszenia tego wcześniej u opiekuna grupy.
6. Wykonywania poleceń kadry obozu: kierownika obozu, trenerów, opiekunów.
7. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa podczas treningów piłkarskich, zajęć rekreacyjnych i sportowych oraz podczas zwiedzania miasta, wyjścia na basen, itp.
8. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu zatrudnionego w ośrodku.
9. Dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt treningowy. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / opiekunowie.
10. Dbania o higienę osobistą oraz czystość pomieszczeń udostępnianych dla uczestników obozu.
 

Uczestnikom obozu zabrania się:

1. Samowolnego opuszczania terenu ośrodka, samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć sportowych lub podczas wycieczek.
2. Posiadania i palenia papierosów (w tym e-papierosów), posiadania i picia napojów alkoholowych (w tym piwa), posiadania i używania środków odurzających (w tym dopalaczy).
3. Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników.
4. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych.
5. Przebywania w innych pokojach w trakcie ciszy nocnej.
6. Otwierania okien na oścież oraz siadania na parapetach.
7. Przywłaszczania cudzych rzeczy.
8. Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi.
 

Za nieprzestrzeganie Regulaminu Obozów przewiduje się następujące kary:

1. Nagana udzielona publicznie przez trenera lub wychowawcę.
2. Usunięcie z obozu na koszt rodziców / opiekunów (szczególnie dotyczy punktów zakazu: 1, 2 oraz 4). W przypadku usunięcia uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot opłaty za niewykorzystane świadczenia.
3. W szczególnych przypadkach poza usunięciem z obozu może zostać wysłana informacja na piśmie do dyrektora szkoły oraz do dyrekcji Uczniowskiego Klubu Sportowego "RUCH" Chorzów
 

 REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICHPocząwszy od października 2023 roku składki członkowskie w wysokości  159 zł/miesiąc należy za pośrednictwem aplikacji  SportBM.

 

Składki pobierane są z góry za każdy miesiąc.
W przypadku uczestnictwa w treningach rodzeństwa łączna składka miesięczna wynosi: 
- dwoje dzieci - 129 złotych za 1 dziecko
- troje i więcej dzieci - 100 złotych za 1 dziecko

Brak udziału w zajęciach nie zwalnia z opłaty składki członkowskiej. Nieobecności nieusprawiedliwione oraz pojedyncze, nie podlegają odpracowaniu lub rozliczeniu. W momencie rezygnacji osoba automatycznie zostaje wykreślona z miesięcznych opłat.

Składki nie są opłatą za trening, a opłatą członkowską i pobierane są za wszystkie miesiące w roku, również lipiec, w którym nie odbywają się treningi /wyjątek stanowią grupy naborowe U5 - U10, które za lipiec nie płacą).

W przypadku braku wpłaty składek,Uczniowski Klub Sportowy "RUCH" Chorzów, zastrzega sobie możliwość podjęcia stosownych decyzji, np.: po wcześniejszym upomnieniu przez trenera prowadzącego o braku wpłaty – odmowy udziału zawodnika w treningu lub meczach.